തട്ടിന്‍പുറത്ത് നിന്നും

This supplementary blog contains only those old entries recovered after a deletion from my blog.

Friday, August 04, 2006

കണ്ഠേ കാളാത്മജേ ദേവി...


“കണ്ഠേ കാളാത്മജേ ദേവീകണ്ഠേ കാളി മഹേശ്വരീഭഗവത്യഖിലാധീശേഭദ്രകാളീ നമോസ്തുതേ“.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home