തട്ടിന്‍പുറത്ത് നിന്നും

This supplementary blog contains only those old entries recovered after a deletion from my blog.

Friday, August 04, 2006

ഹോളി

എല്ലാവര്‍ക്കും എന്റെ ഹോളി ആശംസകള്‍!! കുട്ടിക്കാലത്തെ ചില ഓര്‍മ്മകളിലൂടെ.....http://360.yahoo.com/mgmrm

0 Comments:

Post a Comment

<< Home