തട്ടിന്‍പുറത്ത് നിന്നും

This supplementary blog contains only those old entries recovered after a deletion from my blog.

Friday, August 04, 2006

ആറ്റുകാല്‍ പൊങ്കാല

ഇന്നു ആറ്റുകാല്‍ പൊങ്കാല! എനിക്കു പൊങ്കാലയെന്നു കെള്‍ക്കുമ്പോള്‍ ഓര്‍മ്മ വരുന്നതു തീവണ്ടിയില്‍ വച്ച് ഒരു വിറകുകൊള്ളി കൊണ്ടു തലയ്ക്കു കിട്ടിയ അടിയാണു..:)http://360.yahoo.com/mgmrm

0 Comments:

Post a Comment

<< Home