തട്ടിന്‍പുറത്ത് നിന്നും

This supplementary blog contains only those old entries recovered after a deletion from my blog.

Friday, August 04, 2006

Pirannalaakhosham!!Entry for March 13, 2006

ഇന്നലെ എന്റെ പിറന്നാളായിരുന്നു. മലയാളമാസപ്രകാരം. ക്ഷേത്രദര്‍ശനവും നാലും കൂട്ടി സദ്യയുമല്ലാതെ എടുത്തുപറയത്തക്ക മറ്റാഘോഷങ്ങളൊന്നുമില്ലാതെ കടന്നുപോയി.http://360.yahoo.com/mgmrm

0 Comments:

Post a Comment

<< Home