തട്ടിന്‍പുറത്ത് നിന്നും

This supplementary blog contains only those old entries recovered after a deletion from my blog.

Friday, August 04, 2006

രാധാമാധവം.

“രാധേ പറഞ്ഞാലും, വനമാലക്കോ പീലിത്തിരുമുടിക്കോ ഇന്നേറെ ഭംഗി?”
“രണ്ടിനുമല്ലെന്റെ മുന്നില്‍ ചിരിക്കുമീ അമ്പാടിക്കണ്ണനാനേറെ ഭംഗി.”

1 Comments:

  • At 2:08 AM, Blogger abhilash aravind said…

    കന്നല്‍നേര്‍മിഴിയാളാം ജാനകിദേവിയിപ്പോള്‍
    നിന്നുടെ ഭാര്യയാകില്‍ ജന്മസാഫല്യം വരും.

     

Post a Comment

<< Home