തട്ടിന്‍പുറത്ത് നിന്നും

This supplementary blog contains only those old entries recovered after a deletion from my blog.

Friday, August 04, 2006

Are IT professionals really happy?

Have been hearing hue and cry about IT professionals losing their identity as a human. Couldn't help myself but posting this...Are we really happy? If not what can we do about it? How can we be live in shoulder with our siblings outside the IT wonderworld?? How can we break the assumption that IT professionals are in the ivorytowers...?Be a true human. Be true to your conscience.me adding my comments to an outcry rather lament on this issue...its in malayalam...:)പഠിച്ചിരുന്ന കാലത്തു ഏറ്റവും സ്വപ്നം കണ്ടിരുന്ന ജോലി ഒരു മരീചികയാണെന്നു പലപ്പോഴും തൊന്നിപ്പോയിട്ടുണ്ട്. അവസാനം ഞാന്‍ തന്നെ ഒരു പരിഹാരം കണ്ടെത്തി. അവനവന്റെ ജൊലിസമയത്തെക്കുറിച്ചൂ ബൊധവതിയാകുക. എല്ലാറ്റിനും ഒരു ക്രിത്യസമയം വയ്ക്കുക. കമ്പ്യൂട്ടറെന്ന കണിശക്കാരന്‍ മെഷീനില്‍ പണിയെടുക്കുന്ന നമ്മളും കുറെയൊക്കെ കണിശക്കാരാകണം. ജീവിതത്തിനു ഒരു അടുക്കും ചിട്ടയും കൊടുക്കാന്‍ ശ്രമിക്കുക. നിങ്ങളുടെ വിനോദങളെ തിരിച്ചറിഞ്ഞു സ്വയം ഒഴിവുസമയങ്ങളുണ്ടാക്കി അവയ്കൊക്കെ സമയം കണ്ടെത്തുക. ജോലി ഒരിക്കലും നിങ്ങളെ കാര്‍ന്നു തിന്നാതെ, ജീവിക്കാനുള്ള ഒരു ഉപാധീ മാത്രമാണു അതെന്ന തിരിച്ചറിവു വളര്‍ത്തിയെടുക്കുക. ഐ ടി മെഖലയ്ക്കൂ ഒരു പുറം ലോകമുണ്ടെന്നും ലോകത്തു നല്ലൊരു ശതമാനം ജനങ്ങള്‍ അവിടെയാണെന്നും തിരിച്ചറിയുക. ലോകജനതയുടെ പ്രശ്നങ്ങളെക്കുറിച്ചു സദാ അവബോധമുണ്ടായിരിക്കുക. ഇതിനായി വാര്‍ത്താമാധ്യമങ്ങളുമായി സദാ സമ്പര്‍ക്കത്തിലായിരിക്കുവാന്‍‍ ശ്രദ്ധിക്കുക. വ്യായാമം ശീലമാക്കുക. കഴിയുന്നത്ര ശുദ്ധവായു ശ്വസിക്കുക. ജോലിസമയത്തിനു പുറത്തു നിങ്ങള്‍ ഒരു പച്ചമനുഷ്യനാകുക. മനസ്സില്‍ മ്രിദുലവികാരങ്ങള്‍ ‍വളറ്ത്തിയെടുക്കുക. പ്രാര്‍ത്ഠ്ന ശീലമാക്കുക. കഴിയുന്നത്ര പ്രക്രിതിയോടിണങ്ങി ജീവിക്കുക. പുഞ്ചിരിക്കുവാന്‍ പഠിക്കുക. കൊച്ചുകുട്ടികളുമായി സമ്പറ്ക്കം പുലറ്ത്തുക.അവരില്‍ നിന്നും നമുക്കു എറെ പഠിക്കാനുണ്ടെന്നറിയുക. ഇതൊക്കെ നാം ശീലിച്ചു തുടങിയാല്‍, പിന്നീടു ജീവിതത്തില്‍ തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്മ്പ്പോള്‍ പശ്ചാത്തപിക്കേണ്ടി വരില്ല.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home